Strategi 2025 står
på fire ben

Disse komplementerer hinanden og er indbyrdes afhængige. Eksempelvis styrker forebyggelse af økonomisk kriminalitet ikke alene ordentlighed i sektoren, men også robusthed. På samme måde understøtter eksempelvis et fagligt stærkt og effektivt finanstilsyn mulighederne for brug af ny teknologi i virksomhederne.

En robust finansiel sektor

En robust finansiel sektor

Robuste finansielle virksomheder er en forudsætning for samfundets økonomiske sammenhængskraft. Det fordrer en balanceret risikotagning, som ikke overstiger virksomhedernes evne til at forblive godt polstrede, så de er klar til at stå imod, når et økonomisk tilbageslag rammer – som eksempelvis i forbindelse med coronakrisen.

Målbilleder

Veldrevne virksomheder med styr på risikotagningen

Finanstilsynet skal sikre, at de finansielle virksomheder har tilstrækkelig styr på risikotagningen gennem effektive og kompetente ledelsesfunktioner (god governance). Indtræden på nye områder skal afspejle kompetencer og ressourcer.

Hensigtsmæssig håndtering af coronatilbageslaget

Den finansielle sektor skal kunne modstå vendinger i konjunkturerne, som f.eks. i forbindelse med coronakrisen, og genopbygge sin robusthed efter tilbageslaget.

Finanstilsynet skal så vidt muligt håndtere nødlidende kreditinstitutter gennem tidlig indgriben. I takt med at økonomien får det bedre, skal kapital- og likviditetspositioner genetableres.

IT-sikkerhed, der matcher trusselsbilledet

IT-sikkerheden i den finansielle sektor skal matche IT-afhængigheden og trusselsbilledet.

En ordentlig finansiel sektor

En ordentlig finansiel sektor

Virksomheder og finansielle forbrugere skal kunne have tillid til, at den sektor, der forvalter deres midler, ikke alene handler i overensstemmelse med lovgivningen, men også agerer ordentligt og redeligt i alle forretningsmæssige aspekter. Kunderne skal have værdi af deres finansielle produkter og ikke påføres unødigt store risici. Den finansielle sektor er også en nøgleaktør i bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.

Målbilleder

Gode finansielle produkter for forbrugere og investorer

Finanstilsynet skal sikre, at de finansielle virksomheder tilbyder produkter, som giver værdi for kunderne og ikke påfører dem uforholdsmæssigt store økonomiske risici. Pensionsprodukterne skal understøtte forsørgelsesgrundlaget for den enkelte pensionist. Detailinvestorer skal sikkert kunne bruge det investeringsunivers, som er tilgængeligt og rettet mod dem.

Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

Danske finansielle virksomheder skal være blandt de førende i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.

God ledelsesadfærd og virksomhedskultur

Ledelserne i den finansielle sektor skal udvise god adfærd og have fokus på at integrere denne adfærd i virksomhedskulturen på alle niveauer for blandt andet at sikre en ordentlig behandling af kunderne.

Ordentlighed på de finansielle markeder

Investorerne skal kunne investere med sikkerhed for, at der ikke sker markedsmanipulation eller insiderhandel, og i forvisning om, at prospekter er fyldestgørende. Det vil også bidrage til at fremme kapitalmarkedernes rolle i finansieringen af virksomheder.

Et tilsyn og regelsæt, der afspejler samfundets udvikling

Et tilsyn og regelsæt, der afspejler samfundets udvikling

Den finansielle sektor står, ligesom resten af samfundet, midt i en hastig udvikling med store omvæltninger. På klimaområdet kræver en række miljømæssige forhold omstilling i samfundet og de finansielle virksomheder. På det teknologiske område kræver en øget digitalisering stigende opmærksomhed. Det finansielle tilsyn skal understøtte sektoren i at håndtere disse udviklinger på en robust og ordentlig måde.

Målbilleder

Kontrolleret omstilling til bæredygtighed og håndtering af klimarelaterede risici

Den finansielle sektor skal medvirke til en kontrolleret omstilling til et mere bæredygtigt samfund, hvad angår såvel miljømæssige og sociale som ledelsesmæssige aspekter. Omstillingen skal have tydelige rammer for håndtering af de tilknyttede risici. Den finansielle sektor skal være rustet til at håndtere transitoriske såvel som fysiske klimarisici.

Betryggende brug af teknologi samt nye forretningsmodeller, udbydere og produkter

Den finansielle sektor skal have betryggende rammer for brug af nye teknologier, data og håndtering af de tilknyttede risici. Finanstilsynet understøtter en hensigtsmæssig udvikling af øget digitalisering af forretningsmodellerne, nye aktører og nye produkter. Åbenheden overfor de nye muligheder og udviklingen af disse skal være i balance med håndtering af risici. Opbrydning af værdikæden i levering af finansielle tjenesteydelser og en udvikling med nye og med mere specialiserede aktører skal ske på betryggende vis, og kunderne skal fortsat være tilstrækkeligt beskyttet.

International finansiel regulering, der tager hensyn til velfungerende danske forretningsmodeller og er implementerbar

Størstedelen af ny regulering fastlægges i EU-regi. Velfungerende danske forretningsmodeller skal respekteres, og reguleringen skal kunne implementeres i Danmark. Dialog og samarbejde med andre lande om tilgangen til regulering og tilsyn skal være en vigtig og integreret del af Finanstilsynets arbejde.

Et fagligt og effektivt finanstilsyn

Et fagligt og effektivt finanstilsyn

Opgaverne for et moderne finanstilsyn er mange og komplekse. Det kræver stærke og forskelligartede kompetencer, der kan samarbejde på tværs og give de finansielle virksomheder et passende fagligt modspil. De rette teknologiske værktøjer skal understøtte tilsynsarbejdet, så indsatsen kan være så effektiv som muligt.

Målbilleder

Et digitalt og datadrevet tilsyn

Tilsynsarbejdet skal understøttes af digitale processer og retvisende relevante data, der kan bidrage til løbende prioritering af indsatser på områder, hvor risici i forhold til den finansielle stabilitet og ordentlighed vurderes størst.

Det fagligt bedste udviklingssted i den finansielle sektor

Finanstilsynets adfærd og kultur skal være båret af stærke kompetencer, videndeling og samarbejde på tværs af organisationen. Medarbejdere bliver løbende udfordret og udviklet gennem arbejdsopgaver, sparring og efteruddannelse, så Finanstilsynet kan give den finansielle sektor et fagligt modspil og tiltrække dygtige medarbejdere med de rette kompetencer.

Effektiv styring af drift og processer

Finanstilsynet skal løbende styre og prioritere indsatsen for at højne effektiviteten. Løbende opfølgning og forbedring af processer skal være en naturlig del af arbejdsmåden.

Person kigger ud over København fra Finanstilsynets bygning