Finanstilsynets arbejde

Finanstilsynets virksomhed breder sig over en lang række områder på den nationale såvel som den internationale scene

Det fordrer udsyn og overblik på de store linjer – og indsigt og dyb faglighed i arbejdet med detaljerne.

Finanstilsynet deltager i en lang række internationale forhandlinger. Størstedelen af den danske finansielle regulering udformes i EU-regi, og omfanget af regulering er kraftigt stigende.

I Finanstilsynet har vi et særligt ansvar for den sekundære lovgivning, der vedtages i de europæiske tilsynsmyndigheder, ESA’erne, hvor Finanstilsynet deltager. Vi foretager en risikobaseret prioritering af, hvilke af de over 200 arbejdsgrupper under ESA’erne vi deltager i. Vi bidrager også til Erhvervsministeriets arbejde med den primære EU-lovgivning.

I vores internationale arbejde fokuserer vi på de områder, der har betydning for Danmark. Vi har desuden fokus på, at reguleringen er implementerbar – både i Finanstilsynets praksis og i de finansielle virksomheder. Vi går proaktivt ind på en række udvalgte områder med henblik på at yde vores bidrag til udviklingen af den finansielle regulering i EU.

Internationale forhandlinger

Finanstilsynets analytiske arbejde bidrager til reguleringen, tilsynsindsatsen og informationsindsatsen.

Vi har med andre ord fokus på, at vores analysearbejde skal være anvendeligt i praksis. I forhold til reguleringsdelen er analysearbejdet ofte drevet af efterspørgsel, bl.a. fra Erhvervsministeriet.

Vores analytiske arbejde afspejler vores nærhed til finansielle markeder og institutioner. Vi inddrager vores viden fra tilsynsarbejdet og dialogen med den finansielle sektor.

Analyse

Den finansielle regulering sætter rammerne for finansiel virksomhed og for Finanstilsynets arbejde.

Vi bidrager til Erhvervsministeriets arbejde på området, ligesom vi selv har en række beføjelser til at udstede sekundær lovgivning. Den sekundære lovgivning udfylder rammerne under den primære lovgivning og ledsages af praksisorienterede vejledninger til virksomhederne.

Vi arbejder for kvalitet i lovgivningen og for klare regler. Udgangspunktet er ensartede regler for de samme aktiviteter. Proportionalitet bør afspejle risici.

Regulering

Finanstilsynets primære virkemiddel er tilsyn.

Vores nøgleaktivitet er on-site-inspektioner, som i stigende grad er temabaserede. Omfanget af off-site- og databaseret tilsyn er voksende. Det gælder for såvel det rene off-site-tilsyn som for input til on-site-tilsyn.

Tilsynet er risikobaseret. Vi fokuserer på at begrænse de største risici snarere end på overholdelsen af de enkelte regler. Det afspejler sig i vores tilsynsreaktioner og opfølgningen på disse. Vi tilstræber altid en ensartet tilsynspraksis på tværs af sektorer, med mindre noget taler stærkt for andet.

Tilsyn

Finanstilsynets informationsvirksomhed sigter dels på at påvirke og informere de virksomheder, som er under tilsyn, dels på at opfylde vores informationsforpligtigelse overfor offentligheden.

Vi kommunikerer gennem en række forskellige kanaler, som f.eks. redegørelser om inspektioner, analyser, pressemeddelelser, præsentationer og udtalelser til medierne.

Vi har fokus på, at vores kommunikation er letforståelig, faglig og objektiv – og med respekt for den fortrolighed, som lovgivningen pålægger os. På forbrugerområdet er der både et større behov og mulighed for at kommunikere mere frit.

Information

Finanstilsynets primære
virkemiddel er tilsyn.

Syv personer arbejder på kontor i Finanstilsynet

Vision

Finanstilsynets vision er, at virksomheder og borgere har berettiget tillid til det finansielle system.

Tillid til det finansielle system og dets virksomheder gør, at de finansielle forbrugere benytter finansielle ydelser og produkter. Det bidrager til en sund finansiel sektor, der understøtter samfundsmæssig udvikling og velstand gennem opsparing, finansiering og risikodeling. Det er Finanstilsynets opgave at bidrage til at styrke og vedligeholde den tillid – til gavn for borgere, samfundsøkonomi og de finansielle virksomheder.

Mission

Finanstilsynets mission er at være med til at sikre en ordentlig og stabil finansiel sektor med velfungerende finansielle markeder gennem regulering, tilsyn og information.

Finanstilsynets seks værdier

Ansvarlighed

Vi er vores ansvar bevidst og tager ejerskab for at behandle sagerne ordentligt og korrekt.

Kvalitet

Vi er fagligt kompetente og sørger for, at grundlaget for vores afgørelser er tilstrækkeligt undersøgt og i orden.

Handlekraft

Vi agerer og reagerer rettidigt, relevant og rimeligt, når vi bliver opmærksomme på udfordringer, fejl, problemsager eller andre uhensigtsmæssigheder.

Dialog

Vi er fordomsfri, respektfulde og lyttende i vores møde med personer og virksomheder.

Lighed

Vi handler professionelt. Sager, der i al væsentlighed er ens, behandler vi ens.

Upartiskhed

Vi indgår i alle sammenhænge uden at tage parti, og der er aldrig tvivl om vores habilitet.

To personer fører en samtale på Finanstilsynets kontor